Sonamgatshel

Name of Thuemi: Tika Maya Karki

Area(sqkm): 1.625573

House Holds: 579

Total Population: 2316

Sonam gatshel Demkhong